Výběrové řízení

← Back to news

Společnost ERC-TECH a.s., IČO: 07159579, se sídlem Čelakovského sady 1570/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B., vložce
23468, („Společnost“)

jako vlastník práv k vynálezu s názvem „Způsob pro přípravu betonu s využitím recyklátu z inertního stavebně demoličního odpadu“ a práv přihlašovatele vynálezu k „Beton, suchá směs pro přípravu betonu, a způsob pro přípravu tohoto betonu“

tímto vyhlašuje otevřené neformální výběrové řízení na uzavření licenční smlouvy o úplatném poskytnutí výhradní licence k užití výše uvedeného průmyslového vlastnictví pro území České republiky a Slovenské republiky.

Podrobnější informace o průmyslovém vlastnictví („Průmyslové vlastnictví“) naleznete zde.
Výběrového řízení se mohou účastnit pouze právnické osoby se sídlem v České nebo Slovenské republice.

Zájemci o účast ve výběrovém řízení, zašlou nejpozději dne 2.8.2019 Společnosti elektronicky přihlášku do výběrového řízení na e-mailovou adresu info@erc-tech.eu přičemž přihláška musí obsahovat nejméně:

– údaje o uchazeči – obchodní firma, adresa sídla, IČO;
– PDF aktuální verze výpisu z obchodního rejstříku uchazeče;
– údaje o kontaktní osobě uchazeče (v případě, že kontaktní osoba uchazeče nebude statutární orgán či jeho člen nebo osoba jinak ze zákona oprávněná jednat za uchazeče, zašle uchazeč i PDF plné moci k jednání za uchazeče se Společností);
– kontaktní údaje (telefon a e-mail)
– PDF verzi čestné prohlášení podepsaného oprávněným zástupcem uchazeče – formulář ke stažení zde;
– potvrzení o zaplacení kauce, viz níže (potvrzení ve formátu PDF vystavené bankou).

Na důkaz vážného zájmu o účast ve výběrovém řízení zaplatí uchazeč bankovním převodem z bankovního účtu vedeného pod jeho obchodní firmou 100.000, – Kč (slovy: stotisíc korun českých). Kauce je splatná bezhotovostně na účet číslo 4211205282/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s. s uvedením účelu platby „Licence CZ a SK“. Kauce musí být uhrazena tak, aby byla připsána na výše uvedený bankovní účet nejpozději dne 2.8.2019. Společnost vrátí po ukončení či zrušení výběrového řízení složené kauce neúspěšným uchazečům. Vybranému uchazeči bude kauce započtena oproti odměně za licenci.

Vítězný uchazeč bude vybrán v rámci osobních setkání a dialogů mezi Společností a uchazeči konaných ve dnech od 3.8.2019 do 9.8.2019, kdy budou uchazečům sdělena i kritéria pro výběr nejvhodnějšího uchazeče. Jednání se budou konat na adrese Vinohradská 1115/74, Brno – Černovice 618 00 a vhodní uchazeči budou na schůzky zváni telefonicky s dalšími pokyny pro účast.

Vybranému uchazeči bude poskytnuta výhradní licence pro území České republiky a Slovenské republiky s možností poskytnout podlicenci.

Společnost si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení měnit, doplnit nebo výběrové řízení zrušit, odmítnout některé nebo všechny uchazeče bez udání důvodu. Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s jejich účastí ve výběrovém řízení včetně případných možných škod či ušlého zisku.

Kontaktní osoba Společnosti: Ing. Kamila Vacková, tel. +420777755124, e-mail info@erc-tech.eu.

V Brně dne 22.7.2019