Představení

ERC-TECH „Effective Recycling Concrete Technology“ přináší revoluční řešení pro stavební průmysl spolu s komplexním řešením problematiky ekologických zátěží spojených s likvidací inertních stavebně demoličních odpadů.

Udržitelnost v koncepci ERC-TECH zahrnuje ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a ekonomickou ziskovost za významného přispění pro Cirkulární ekonomiku.
ERC-TECH poskytuje licenční služby a technický servis úzce spojený s patentovaným Know-how.
ERC-TECH je celosvětovým inovátorem
ve vývoji betonu a betonových stavebních
prvků se 100 % recyklovaných kameniv.
Vývoji know-how bylo věnováno posledních 10 let a byl ukončen úspěšným podáním mezinárodních patentů.

ERC-TECH využívá vysoce profesionální a odborné lidské základny s více než 20letými praktickými zkušenostmi z oblastí:

Výroby betonových směsí
a prefabrikace
Recyklace stavebně
demoličních odpadů
Výroba
kameniv
Stavební
činnosti

Tyto oblasti spojil do jednoho celku a koncepčně vypracoval systém a postup řešení, který je patentově chráněný v rámci celého světa

Kvalita a parametry vyráběných betonových směsí a výrobků jsou prioritou ERC-TECH
ERC-TECH vytvořil nový technologický koncept pro udržitelný rozvoj stavebnictví v globálním pojetí, který přináší nové podnikatelské příležitosti s výrazným ekonomickým a environmentálním dopadem pro jednotlivé státy a regiony.

Klíčová fakta

Měníme až 100% odpadů na suroviny a prvotřídní výrobky s širokou škálou produktových využití ve stavebním průmyslu s významným environmentálním přínosem

ERC-TECH vyvinul unikátní metodu dávkování a mísení směsi – zcela nový, vysoce efektivní a přesný systém zpracování a výroby betonu, jehož výsledkem je výroba betonu stálé jakosti vyrobeného z recyklovaných směsí stanovených v několika speciálních recepturách.
Know-how ERC-TECH zahrnuje zpracování recyklovaných směsí z interních stavebně demoličních odpadů, zejména z betonu, cihel, dlažeb, keramiky, sanitárních výrobků, směsí beton/cihly, střešních tašek a keramických výrobků, malty a podobně.
Díky unikátnímu ERC-TECH patentovanému technologickému procesu mísení a dávkování recyklovaných směsí s nanoplnivy spolu s reaktivací pojiv přítomných v recyklovaných směsích je ercconcrete® materiálem první jakosti a to i přes snížené dávkování cementu až o 30 %.
Betony ERC-TECH pro stavebnictví tříd C 8/12 až C 30/37 a vyšších, zkoušel, ověřil a certifikoval podle normy EN 206 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS).
Součinitel tepelné vodivosti řady betonů ERC-TECH C 25 (EN 12667) je v průměru 0,460 W/ (m.K), čímž se snižují tepelné ztráty až o 52 % a jedná se o nejnižší hodnotu na světě mezi betony bez speciálních aditiv.
ERC-TECH má 66 podaných patentů na technologický postup, receptury směsí a související know-how a získal certifikáty plné shody s oborovými normami pro betonové směsi.

Patenty

Naše know-how je patentově chráněné
Obsahuje 66 patentových nároků v nejdůležitějších oblastech světa

ERC-TECH know-how a Patent definuje a zároveň spojuje environmentální a výrobní oblast průmyslu, jak ekonomicky nejefektivněji, plně ekologicky vyřešit problematiku až 100 %-ního využití stavebně demoličních odpadů přeměnou v plnohodnotné betonové směsi a výrobky z betonu použitelné pro stavební činnosti různého charakteru s významnou úsporou přírodních surovin, paliv, energie, které mají velký vliv na snížení emisí CO2.
Patentové přihlášky byly podány v roce 2018 a 2019 v rámci UPV Praha a mezinárodní patentové organizace PCT a v jednotlivých zemích na národní úrovni pod označením:
• PV 2019-375 • PV 2019-586
• PV 2020-79 • PV 2020-85
• PV 2020–307 • PCT/CZ2018/050012
• PCT/CZ2020/050006 • PCT/CZ2020/050007

Technická oblast:

Čerstvý beton a suché směsi pro jeho přípravu

Betonový stavební prvek nebo prefabrikát vytvořený z tohoto betonu

Způsob přípravy čerstvého betonu

Abstraktní patenty

Popis vynálezu:

Beton, suchá směs pro přípravu betonu a metoda přípravy tohoto betonu ze 100% recyklovaných kameniv a s nižším obsahem cementu v základním provedení, dále v kombinaci cementu s GGBS, popílkem a dalšími alternativními pojivy.

Vynález rovněž souvisí se suchou směsí pro přípravu tohoto betonu a s betonovým stavebním prvkem či prefabrikátem vyrobeným z tohoto betonu.
Vynález dále souvisí s procesem přípravy čerstvého betonu.

Vize

Definitivně zastavit skládkování a minimalizovat ekologické zátěže

Vyřešit celosvětový problém s využitím inertních a minerálních odpadů ze stavebních demolic, skládek a využít smysluplně tyto suroviny zpětně pro výrobky a stavby
Zajistit udržitelný rozvoj ve stavebním průmyslu a přinést nové podnikatelské příležitosti s maximálně pozitivním ekologickým dopadem pro jednotlivé regiony a státy celého světa
Přinést nové, sociálně společenské přínosy v rámci nových pracovních příležitostí
Šetřit v co největším měřítku přírodní surovinové zdroje a energie
Finanční úspory a enviromentální přínosy pro všechny státy světa v rámci efektivního využití druhotných surovin
Dosáhnout stejné úrovně pro výrobky z druhotných surovin pocházející ze stavebně demoličních odpadů ve formě všech druhů betonových směsí a výrobků z betonu v rámci stavebního průmyslu

Spolupráce

ERC-TECH v rámci licenčních služeb a technického servisu,
který je úzce spojený s patentovaným know-how poskytuje

  • Výhradní licence pro IP a know-how včetně technologického řešení po dobu 20 let zajištěné licenční smlouvou s držitelem licence ve veřejného seznamu v patentovém rejstříku (Teritoriální ochrana)
  • Prodejní licence pro množství zpracovaného C&DW /rok s platností 10 let (Výrobní a místní ochrana)
  • Poskytnutí práv na všechny certifikáty, osvědčení stavebních výrobků a technologické postupy podle IP a know-how
  • 15 receptur pro výrobu betonových směsí z recyklovaných materiálů pocházejících z inertních stavebních odpadů, demolic pro stavební průmysl
  • Poskytnutí podnikových standardů pro celkové technologické řešení a výrobu betonových směsí ercconcrete® podle „Factory Standard GB 206“ podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS v souladu s ERC-TECH know-how a IP
  • Vývoj výrobků betonů/prefabrikátů v rámci R&D ERC-TECH na míru podle požadavků zpracovatele v návaznosti na různé inertní materiály
  • Doporučení výběru všech technologií a případných úprav stávajících výroben a strojního zařízení pro zpracování stavebních odpadů z demoličních prací, pro výrobu recyklátů, pro výrobu betonových směsí včetně prefabrikace malého a středního rozsahu
  • Servisní smlouvy ERC-TECH po dobu trvání smluvního vztahu v návaznosti na poskytnutí nebo prodej licence
  • Kontrola kvality produktů a výroby
  • Marketingová a prodejní podpora

Pro akcionáře

7. 2. 2022
Odvolání valné hromady, která se měla konat dne 8. 2. 2022 v 11:00 hod.
na adrese: ulice 24 Dubna č. p. 359, 446 43 Želešice u Brna.
odvolani VH 8_2_2022
6. 1. 2022
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 8. 2. 2022 v 11:00 hod.
na adrese: ulice 24 Dubna č. p. 359, 446 43 Želešice u Brna.
Pozvánka na Valnou hromadu 8_2_2022
8. 11. 2021
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 10. 12. 2021 v 11:00 hod.
na adrese: ulice 24 Dubna č. p. 359, 446 43 Želešice u Brna.
Pozvánka na Valnou hromadu 10_12_2021
3. 5. 2021
Oznámení o zrušení valné hromady
ERC-TECH_oznámení o zrušení VH
9. 4. 2021
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 11. 5. 2021 v 11:00 hod.
na adrese: ulice 24 Dubna č. p. 359, 446 43 Želešice u Brna.
Pozvánka na Valnou hromadu 11_05_2021
10. 8. 2020
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 15. 9. 2020 v 11:00 hod.
na adrese: ulice 24 Dubna č. p. 359, 446 43 Želešice u Brna.
Pozvánka na Valnou hromadu 15_09_2020
27. 4. 2020
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 28. 5. 2020
ERC-TECH _představenstvo + pozvánka VH_23_04_2020
17.12. 2019
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 23. 1. 2020
ERC-TECH_pozvánka na VH_17_12_2019
16. 10. 2019
Pozvánka na valnou hromadu, která se bude konat dne 4. 11. 2019
ERC-TECH_pozvánka_VH_04_11_2019_web_erc-tech.eu
Pozvanka na náhradní valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 8. 2019
ERC-TECH- zpráva představenstva

Kontakty

Nejdůležitější kontakty:

ERC-TECH a. s.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2 – Nové Město
Czech Republic – Europe

Contact Us