ercconcrete®

Beton vyrobený ze 100 % recyklovaného materiálu

 • Vlastnosti betonu v deklarovaných třídách jsou srovnatelné s vlastnostmi betonu z přírodních kameniv
 • Objemová hmotnost je až o 20 % nižší ve srovnání s betony vyrobených z přírodních kameniv, což přináší úspory za transport a přesuny
 • Tepelná vodivost betonu je až o 50 % menší než u betonu s přírodních kameniv, což v konstrukčních prvcích dosahuje výrazně lepších hodnot než tradiční betonový prvek
 • Účel použití srovnatelný v rámci dosažených technických parametrů s betony vyrobenými z přírodních kameniv podle platných norem
 • Dávka cementu je až o 30 % nižší v závislosti na vlastnostech cementu ve srovnání s betony vyrobenými z přírodních kameniv
 • Životní cyklus je mnohem delší. Po skončení životnosti lze opakovaně vyrábět nové betonové směsi nebo prefabrikáty
 • Při výrobě se využívají a aktivují složky, které jsou obsaženy v recyklátech
 • Obsahuje Nano částice pro speciální vlastnosti stability recyklovaných kameniv a aktivátor cementových a vápenných složek
 • Vyrábět a zpracovávat lze lze jak průmyslově tak i ručně
 • Prakticky bezodpadová výroba s příznivým enviromentálním dopadem

Řešení na míru

ERC-TECH tailored Solutions for Concretes from recycled aggregates/mixtures

Know-how společnosti ERC-TECH ve spojení všech technických atributů jako je:

 • Tvarový index recyklovaných kameniv, jejich frakce a skladba pro směsi
 • Vhodné typy přísad do betonu v závislosti na finálním použití
 • Dávkování jednotlivých surovin a pojiv
 • Vhodný typ cementu
 • Nano Filler jako významný činitel zajištění stability recyklovaných kameniv a aktivátor cementových a vápenných složek
 • Proces míchání
Zajišťuje stejnou kvalitu, třídy a technické specifikace betonů jako
jsou tradiční betonové směsi vyrobené z přírodních kameniv

Receptury

Recepty zahrnují následující zpracování recyklátů a přeměnu inertních C&DW na betonové směsi

Recyklovaný beton
(betonový recyklát až 100%)
Recyklované cihly, keramika
(cihelný recyklát až 100%)
Směsný recyklát
(směs betonu, cihel, keramiky, malt, až 100%)
Kombinace všech druhů inertních a minerálních recyklátů až 100%
Kombinace jednotlivých druhů recyklátů s určitým poměrem těženého kameniva <30%

S přesně určenou dávkou přísad a dávkami Nano Filleru

R&D department vyvíjí další receptury, které zefektivní skladbu, techniku a ekonomiku výsledných betonových směsí.

Směsný recyklovaný materiál (100%)
Recyklovaný beton 100%
Recyklované cihly (100%)
(cihly, střešní tašky)
Kombinace směsného recyklovaného materiálu a recyklovaného betonu (100%)
Kombinace cihelného recyklovaného materiálu a recyklovaného betonu (100%)
Kombinace směsného recyklovaného materiálu a zděného recyklovaného materiálu (100%)
Kombinace směsného recyklovaného materiálu s příměsí <30% extrahovaného kameniva
Kombinace cihelného recyklovaného materiálu s příměsí <30% extrahovaného kameniva
Kombinace směsného recyklovaného materiálu a recyklovaného betonu – 100% s přísadou do 5% objemu cementu
Kombinace cihelného recyklovaného materiálu a recyklovaného betonu – 100% s přísadou do 5% objemu cementu
Kombinace betonového recyklovaného materiálu s příměsí <30% extrahovaného kameniva
Technická podpora při vývoji výrobků betonů/prefabrikátů v rámci na míru požadavkům licenčního partnera v návaznosti na různé inertní materiály

Využití ERC-TECH technologické inovace a know-how:

Vývoj a výzkum

Strategie ERC-TECH není postavena na jediném produktu nebo řešení v souladu s patentovými nároky. Vývojové oddělení ERC-TECH trvale pracuje na vývoji nových technických řešení v rámci využití recyklovaných směsí pro různé druhy aplikací

Na míru jsou vytvářeny a vyvíjeny směsi pro různá aplikovaná použití ve stavebnictví na základě požadavků společností vyrábějící:

Transport
betony
Prefabrikované
prvky
Podlahy
Speciální leštěné
povrchy
Speciální
betony
Samonivelační a samozhutnitelné
betony

R&D pokračuje v procesu výzkumu a vývoje na implementaci aplikací pro:

KONSTRUKČNÍ A TEPELNĚ IZOLAČNÍ KOMPOZIT

Připravený beton, který splňuje tepelné parametry podle evropských norem (bez přídavného tepelného izolantu jako je polystyren, minerální vlna, PUR atd.)

SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE

Využití odpadní energie z průmyslu nebo centrálních zdrojů vytápění, elektráren, pro úschovu tepla, jeho následnou distribuci a pro možnou výrobu chladu

APLIKACE PRO TOPENÍ BETONEM

Tepelné bloky (radiátory), které využívají elektrickou energii od 12 V do 230 V pro vytápění budov a budov s úsporou energie (vhodné spojením se solární energií)

3D PRINTING APPLICATION

Betonové směsi pro robotizované technologie 3D tisku v pozemním stavitelství

Produktové využití

Výslednými produkty jsou vždy betonové směsi následně použitelné pro

Transportní beton

Čerstvý beton vyrobený v betonárce pro monolitické stavby, základy, panely a panelové dílce, podkladní a podlahové konstrukce, okrasné a protihlukové dílce, základy staveb a další

Prefabrikace

Prefabrikované výrobky z ercconcrete® – ztracené bednění, stěnové dílce, zdící nosné a výplňové cihly, okrasné a účelové prvky, nosné a obvodové tvárnice, zahradní a dlažební bloky, okrasné a účelové obklady, pojezdové zámkové dlažby, stropní konstrukce, armované pilíře a podobně

Stříkané směsi

Systémem torkretáže lze provádět zesilování stěn, statické a stabilizační zajištění, nástřik do otevřeného bednění, výplně otvorů

Ruční a individuální zpracování

Výroba ercconcrete® malt, betonů, vysprávkových hmot, jádrové omítky, výplně otvorů a podobně. Speciální výrobky ercconcrete® typu polystyren – perlito – beton, dřevo–beton a další kombinace

Speciální dekorační výrobky

Leštěné dlažby, protiskluzné dlažby, broušené podlahy pro interiéry, dekorační obklady, barvené kachle, speciální povrchy (alternativa za mramor a žulu)

Monolitické betony

Betony ercconcrete® jsou vhodné pro použití při stavbě rodinných domů, hotelů, rezidenčních objektů, kancelářských budov, průmyslových objektů, výrobních hal, účelových zařízení, zdravotnických zařízení apod.

Betony pro výrobu prefabrikátů

Betony ercconcrete® pro výrobu prefabrikátů, kam patří například prvky pro stropní konstrukce, armované pilíře, stěny (obvodové i vnitřní, nosnéi nenosné, výplňové), prvky pro kanalizace, štěrbinové žlaby, prefabrikované prvky pro čistírny odpadních vod atd.

Betony pro základové patky nebo desky

Betony ercconcrete® pro základové patky nebo desky z prostého betonu nebo železobetonu, podkladní beton, podlahy s úpravou proti fyzikálnímu nebo chemickému zatížení na základě prokázaných parametrů a certifikace

Betony jsou vyráběny ve stávajících míchacích zařízeních se speciální úpravou, kdy se nejedná o velký zásah finanční, ale spočívá v určité technické úpravě pro potřeby samotného procesu míchání. Součástí je rovněž úprava SW pro samotné dávkování surovin a časy míchání. Receptury jsou předmětem Know-how, který poskytujeme formou licence.

Suroviny pro výrobu betonových směsí s obsahem až 100 %:

Směsný recyklát
Betonový recyklát
Cihelný recyklát
Suroviny jsou obvykle dodávány externími recyklačními společnostmi, nebo jsou vyráběny v místě výrobny betonů podle nároků na kvalitu vstupní suroviny v návaznosti požadavků na kvalitu výroby finálních produktů.
Využívají se všechny dostupné technologie a strojní zařízení, které jsou dnes na trhu, jenž umí vyrobit vstupní surovinu/recykláty pro výrobu betonových směsí a výrobků z betonu jako finální výrobky.

Certifikáty

ERC-TECH výrobky z technologického know-how byly certifikovány v souladu s normou EN 206 a jejich použitím, a mají následující platná osvědčení, zkoušky a certifikáty:

Platná osvědčení, zkoušky a certifikáty:

 • Stavebně Technické Osvědčení
  č. 060-045845 ze dne 7.listopadu 2017
 • Certifikát systému řízení výroby
  č.204/C5/2017/060-045847
  ze dne 21.listopadu 2017
 • Protokol o měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebních materiálech
  č.326/2017 ze dne 10.listopadu 2017
 • Protokol o zkoušce chloridů
  č.060-045842 ze dne 24.října 2017
 • Protokol o zkoušce alkalicko-křemičité rozpínavosti
  č.060-045844 ze dne 24.října 2017
 • Ekotoxikologické zkoušky
  dle tab. 10.2 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.
 • Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby
  č. 060-045846 ze dne 21.listopadu 2017
 • Protokol o měření a hodnocení obsahu radionuklidů ve stavebních materiálech
  č.325/2017 ze dne 10.listopadu 2017
 • Protokol o zkoušce typu betonu s recykláty
  č.060-045840 ze dne 10.listopadu 2017
 • Protokol o zkoušce alkalicko-křemičité rozpínavosti
  č.060-045843 ze dne 24.října 2017
 • Protokol o zkoušce stanovení ekotoxicity betonu
  č. 22601/2017 ze dne 16.listopadu 2017

*betony – čerstvý a železový beton

Parametry výrobků splňují nejpřísnější kritéria požadavků
na betonové směsi pro všechny trhy světa