ERC-TECH udržitelnost

ERC-TECH přistupuje k velkému závazku lidstva, který je zaštítěn kodexem „Agenda 2030“ v rámci jeho naplňování

Agendu udržitelného rozvoje oficiálně schválil summit OSN 25. září 2015 v New Yorku v dokumentu Transforming our World:
The 2030 Agenda for Sustainable Development – Přeměna našeho světa: Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, jehož součástí jsou i Cíle udržitelného rozvoje – SDGs

ERC-TECH splňuje přínos v bodech kodexu „Agendy 2030“ v bodech: 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17
ERC-TECH nabízí komplexní a ucelené inovativní řešení Udržitelnosti v rámci kodexu „Agenda 2030“ dostupné pro všechny zúčastněné subjekty v rámci kodexu v rámci celého světa
  • Udržitelnost v návrhu a rozvoji staveb musí být zvážen již v nejranějších stádiích, neboť potenciální dopady na životní prostředí jsou velmi významné. Obrovské jsou rovněž ekonomické přínosy a dopady na sociální politiku, která je nedílnou součástí Udržitelnosti.
  • Zhruba 35 % všech odpadů pochází ze stavebních demolic, z toho 20 % jde přímo ze staveb na skládky. Zbývajících 15 % prochází recyklací s omezeným využitím a končí na deponiích a dále se nevyužívá.
  • Developeři, dodavatelé staveb, výrobci stavebních materiálů, zejména výrobci betonů, architekti a projektanti mohou výrazným způsobem promluvit do samotné udržitelnosti ve stavebním průmyslu v kterémkoliv okamžiku.
  • Investorům, státní správě a státům vzniká prostor pro nové investiční příležitosti, řešení problémových zástaveb s komplexním vyřešením environmentální zátěže.
ERC-TECH přináší řešení a technologické know-how, jak využít až 100 % inertních demoličních odpadů přeměněných na recykláty s finálním využitím pro účely výroby různých tříd betonů, betonových prefabrikátů a jiných stavebních produktů s vysokou přidanou ekonomickou hodnotou, a to vše realizovatelné v souladu s nejpřísnějšími ekologickými požadavky, pozitivní sociální politikou, shrnuté v ERC-TECH „Sustainability – Strategy“.

„E6“ ERC-TECH

Technická inovace a know-how ERC-TECH

Effective

Výrobky ercconcrete® vyráběné naším technologickým řešením a know-how jsou znovu po skončení životnosti plně recyklovatelné a znovu využitelné. Tím je zajištěn nekonečný koloběh oběhového hospodářství (LCA – Life Cycle Assessment).

Energy Savings

Celkové energetické úspory surovinových zdrojů, energií spojenýchs výrobou stavebních hmot a úsporou CO2 více než 70 bilionů USD ročně v rámci uplatnění po celém světě.

Environmental

Know-how řeší komplexní využití pro inertní demoliční odpady, kterých se každý rok na celém světě tvoří v objemu přibližně 6,9 bilionů tun a problematiku likvidací starých ekologických zátěží, které nebyly řešeny od 2. světové války.

Efficency

Technologické řešení a know-how umí zpracovat až 100% inertních stavebně demoličních odpadů.

Evaluated

Technologické řešení a know-how získalo řadu ocenění, splňuje parametry a normy v rámci EU.

Economical

Produkty a betony ercconcrete® vyráběné naším technologickým řešením a know-how jsou výrazně levnější než výrobky produkce z přírodních zdrojů a zároveň významně šetří náklady za likvidaci.

Strategie udržitelnosti

Technická inovace a know-how ERC-TECH

Vnímání ERC-TECH Udržitelnosti:

Komerční a ekonomické výhody:

Snížení a postupné vyloučení plateb za ukládku na skládky a deponie

Značné snížení nákladů ve stavebnictví

U finálních betonových výrobků (beton/prefabrikáty) se cenová hladina z recyklovaných směsí pohybuje o 15–35 % níž

Ekonomické zhodnocení velkého množství stavebně demoličních odpadů uložených během desetiletí a / nebo nově vyrobených sutí

Eliminace stavebně demoličních odpadů a přepravy betonu z / na stavbu, pokud by se zpracovávalo a vyrábělo přímo v místě demolice a stavby

Úspora na přepravách materiálů (pokud by se zpracovávalo přímo na místě samotném)

Úspory energií, paliv, významné úspory CO2

Efektivní využití brownfieldů, staveb v režimu demolic v majetku státu a soukromých osob

Přímé finanční úspory pro státní správu, developery, investory, stavební společnosti, výrobce stavebních prvků, výrobce betonů a vlastníky budov

Nové výrobní možnosti pro výrobce betonů, prefabrikovaných prvků výrobců přísad do betonů v rámci „Green line“ udržitelné výstavby

Přiblížení se kodexu „Plán 2030“

Stavby a výrobky pod značkou LCA – Life Cyclus Assesment

Budovy splňující označení LEED a BREAM

Sociální zodpovědnost:

Obecné podvědomí o zpětném a zároveň efektivním využití recyklovaných směsí pro účely stavebnictví a výroby stavebních prvků

Při povolování staveb a při výběrových řízeních u demolic a nové výstavby možnost využít až 100 % suroviny zpět na výstavbu nových budov/stavební činnosti

Rozvoj pozemků s demoličními zábory dnes ekonomicky nevyužitých pro rozvoj nových průmyslových zón, bytové nebo veřejné výstavby

Vyčištění starých a nevyhovujících zástaveb

Snížení nákladů na pořízení bydlení ve všech regionech

Potenciální nový inkubátor pro zaměstnanost ve všech regionech

Rozvoj sekundárního stavebního průmyslu s větší konkurenceschopností jak v malém, tak větším měřítku

Životní prostředí a jeho ochrana:

Úspory při těžbě nových přírodních surovin

Snížení potřeby otevření nových skládek

Likvidace starých prostor stavebně demoličních odpadů

Plán postupnéhé odstranění skládek stavebně demoličních odpadů, které uvolňují nebezpečné látky do životního prostředí v rámci možné kontaminace spodních vod a exhalace ovzduší

LCA – Life Cyclus Assesment – stavby a výrobky vyrobené našim Know-how jsou po skončení životnosti opět použitelné v rámci stavebního průmyslu

Konec skládkování demoličních odpadů s neomezenou materiální základnou

Uzavřená smyčka 100 % recyklace stavebního materiálu napříč průmyslem

Zpracování stavebně demoličních odpadů na místě výrazně snižuje potřebu dopravy oběma způsoby (SDO zůstává na místě a pouze nepoužitelné zlomky jsou odstraněny a uloženy mimo města)

Transportní logistika odpadů a následná recyklace se sníží na minimum, protože výroba betonu může být umístěna přímo na místě stavby (podle možností)

Přiblížení se kodexu „Plán 2030“

Životní prostředí

ERC-TECH postup zpracování zahrnuje uplatnění pro staré ekologické zátěže vlivem
ukládáním C&DW, které vznikly v minulosti, v jejich opětovném využití pro výrobky
z betonu a stavební průmysl

Environmentální přínosy jsou ve snížení:

  • emisí CO2 a finančních nákladů využitím SDO
  • opatření proti znečištění půdy a spodních vod
  • logistiky spjaté se skladováním (manipulace a transporty) demoličního odpadu
  • skládkování stavebně demoličních odpadů
  • energie spjaté s těžbou přírodních surovin
  • energie spjaté s výrobou surovin (přírodních kameniv)
Odhadované úspory v rámci využití po celém světě:
> 600mil. tun CO2 každý rok
> 120 GWh elektrické energie každý rok