Cirkulární ekonomika

V pojetí ERC-TECH

ERC-TECH know-how naplňuje požadavek oběhového hospodářství ve stavebnictví, protože nepředstavuje enviromentální a ekonomickou zátěž, ale naopak příležitost a zdroj, který svým opakovaným využíváním přináší profit firmám, obcím, regionům a společnosti jako celku v rámci planety a zároveň plně vyhovuje podmínkám udržitelnosti ve stavebnictví s velkým přínosem pro životní prostředí
Místo těžby nerostných surovin a růstu skládek podporuje ERC-TECH pojetí Cirkulární ekonomiky a oběhového hospodářství prevencí vzniku odpadu, opětovně využívá výrobky, recykluje je a přeměňuje na hodnoty. V technologickém řešení ERC-TECH jsou to výrobky pro stavební činnost veškerého charakteru

LCA

LCA (Life Cyclus Assesment) – Posouzení životního cyklu

LCA (Life Cyclus Assesment) – Posouzení životního cyklu je kompilací vyhodnocování vstupů, výstupů a systému výrobků v rámci možných dopadů na životní prostředí během jeho životního cyklu.
Výrobky vyrobené podle know-how ERC-TECH jsou pro zpracování a výrobu energeticky a ekonomicky méně náročné než jsou výrobky z tradičních materiálů.
Výrobky vyrobené podle know-how ERC-TECH jsou znovu po ukončení životního cyklu opět plně recyklovatelné a použitelné s velmi vysokým přínosem v rámci životního cyklu.
Výrobky vyrobené podle know-how ERC-TECH zajišťují nepřetržitý cyklus životnosti výrobku z hlediska dopadů na životní prostředí podle trendů „Cirkulární ekonomiky“ a v rámci aplikace dosahují nejvyšší úrovně LEED a BREAM značek Green Building Councils.
LCT – Míra životního cyklu (Life Cycle Thinking) je o překročení tradičního zaměření na výrobní a výrobní procesy tak, aby zahrnovala environmentální, sociální a ekonomické dopady výrobku na celý životní cyklus
Prostřednictvím LCA má ERC-TECH otestovány dopady cirkulárních obchodních modelů a může potvrdit jejich předpoklady se zpětnou vazbou ke zlepšení. Kromě toho umíme definovat cíle a ukazatele, které by měřily a podporovaly cirkulární ekonomiku v průběhu času.
ERC-TECH má vyhodnoceny dopady cirkulární ekonomiky a hospodářství v rámci použití přístupu LCA – míry životního cyklu a ty jsou velmi přínosné. LCA od ERC-TECH může posílit další vývoj a návrhy oběhového hospodářství včetně cirkulární ekonomiky a naopak.

Přínos ERC-TECH

Nové ekonomické možnosti pro odpadový a stavební průmysl v EU a ve světě

Roční světová produkce stavebně demoličního odpadu je 6,990 bil. tun v hodnotě cca 175 bil. USD

Roční světová
produkce SDO

~ 6,990 bil
tun/rok

Roční světová produkce SDO je 6,990 bil. tun v hodnotě ~ 175 bil. USD

Roční světová
produkce inertních SDO

~ 2,796 bil
tun/rok

Roční světová produkce inertní SDO je 2,796 bil. tun, což je cca 40% celkové světové produkce SDO

Nevyužité množství
inertních SDO

~ 2,376 bil
tun/rok

Nevyužité množství inertní SDO je 2,376 bil. tun, což je cca 90% celkové světové produkce SDO

Kontinent – země Celkem produkce SDO (tun) Celkem Inertních SDO (tun) *Zpětné použití po recyklaci ~ (tun) Skládkování inertních SDO / nevyužitých po recyklaci (tun)
US + Canada 550 000 000 220 000 000 33 000 000 187 000 000
EU 28 countries 870 000 000 348 000 000 52 200 000 295 800 000
EU rest 120 000 000 48 000 000 7 200 000 40 800 000
Middle America + Caribien 190 000 000 76 000 000 11 400 000 64 600 000
South America 650 000 000 260 000 000 39 000 000 221 000 000
Gulf area 300 000 000 120 000 000 18 000 000 102 000 000
Japan 80 000 000 32 000 000 4 800 000 27 200 000
China 2 000 000 000 800 000 000 120 000 000 680 000 000
India 1 200 000 000 480 000 000 72 000 000 408 000 000
Africa 180 000 000 72 000 000 10 800 000 61 200 000
Australia 20 000 000 8 000 000 1 200 000 6 800 000
Russia 280 000 000 112 000 000 16 800 000 95 200 000
Countries of former Russia 00 000 000 40 000 000 6 000 000 34 000 000
Asia rest complet 450 000 000 180 000 000 27 000 000 153 000 000
Celkem svět 6 990 000 000 2 796 000 000 419 400 000  2 376 600 000

* Využití po recyklaci – použití pro stavební výrobky

PRODUKCE:

~ 1,397 bil.
tun/rok
Výroba betonu ercconcrete® s využitím recyklátů může představovat objem až 1,397 bil. m3 za rok
~ 2,140 bil.
m3/rok
ERC-TECH know-how s využitím recyklátů místo těženého kameniva pro výrobu ercconcrete® betonu může představovat objem 2,140 bil. tun za rok

ÚSPORA:

~ 112 000 bil.
tun/rok
Úspora cementu (průměr 80 Kg/ m3) může představovat objem až 112 000 bil. tun za rok
7,5 – 15
USD
Úspora na vyrobeném 1 m3 betonu může být 7,5 – 15 USD
~ 10,83 %
USD
Úspora těžby nerostných surovin z celosvětových zásob

NAVÝŠENÍ:

~ 9,9%
Zvýšení objemu stavební výroby až o 9,9%
~ 2,66%
Navýšení prodejní kapacity cementu až o 2,66%

GLOBÁLNÍ PŘÍNOS ERCTECH

~ 70 bil.
USD/rok
Přínos ERCTECH know-how
v rámci využití celého světa
~ 59,415 bil.
USD/rok
Využití surovinových zdrojů
~ 10 bil.
USD/rok
Celková úspora při výrobě betonu
(při 1,397 bil. m3/rok)
~ 7,5 bil.
USD/rok
Navýšení prodeje cementu

Při Využití až 100 % inertních a minerálních odpadů v objemu 2,376 bil. tun/rok